RQ5E035AT - 設計模型

RQ5E035AT是適用於開關用途的小型表面安裝封裝的功率MOSFET。

* 本產品是標準級的產品。本產品不建議使用的車載設備。

Models

RQ5E035AT SPICE Model
 
RQ5E035AT Thermal Model (lib)
 

Characteristics Data

ESD Data
 
For RQ5E035AT