DA204U - 設計模型

ROHM的切換式二極體一直以高產能、高信賴封裝自豪。多樣化的Diode Array產品線滿足各市場需求。

雖然可以用於新設計,但可能會另行提供新的替代產品
* 本產品是標準級的產品。本產品不建議使用的車載設備。

Models

DA204U SPICE Model
 
DA204U Thermal Model (lib)
 

2D/3D/CAD

UMD3 STEP Data
 

Characteristics Data

ESD Data
 
For DA204U